Projekt pt. "TERAPIA PRZEZ ROZWÓJ. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" realizowany jest  przez Uniwersytet Łódzki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia w szkołach przez realizację programu rozwojowego w oparciu o adaptację niemieckiego systemu pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie. Schematy realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo ? wychowawczych, resocjalizacyjnych wykorzystywane przez partnera zagranicznego Stuttgarter Jugendhaus gGmbH  bazują m.in. na założeniach neoolimpizmu (idea oparta na 2 kanonach humanizmu europejskiego, idei pokoju, uczciwej walki w postaci zasady fair play, gdzie wychowanie przez sport jako narzędzie oddziaływania wychowawczego jest fundamentem aksjonormatywnego modelu demokratycznego pracy z uczniem. W modelu upowszechnia się równość szans, regulacje prawne zachowań, nadaje się rangę rywalizacji akcentując potrzebę kooperacji, odpowiedzialności za siebie i innych) i pedagogiki konfrontacyjnej (system wdrażania wychowanka do odpowiedzialności i do demokracji w oparciu o konfrontacyjne metody pracy pedagoga, promowanie demokratycznego stylu kierowania w pracy z uczniem).                           

Zaczerpnięte od partnera zagranicznego schematy otwierają przestrzeń do wdrażania najlepszych systemów oddziaływań edukacyjno? doradczo ?readaptacyjnych i wzmacniania zasobów uczniów.

Wsparciem objętych jest 9 placówek ogólnokształcących oraz 30 nauczycieli- wychowawców z obszaru woj. łódzkiego.

 

Główny cel zostanie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe:

 1. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wdrażania metody pedagogiki konfrontacyjnej poprzez program szkoleń/kursów oparty o doświadczenia partnera zagranicznego.
 2. Wzrost poziomu przystosowania szkolnego poprzez wdrożenie programu readaptacji społeczno edukacyjnej w  oparciu adaptację niemieckiego systemu pracy z uczniami niedostosowanymi  społ. opartego o założenia idei neoolimpizmu i pedagogiki konfrontacyjnej.
 3. Wzrost  kompetencji interpersonalnych,kluczowych poprzez rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych i cykl różnorodnych form wsparcia w oparciu o metody konfrontacyjne wykorzystywane przez partnera zagranicznego, w tym metodykę nastawioną na współdziałanie i współprzeżywanie z ograniczeniem wpływu hierarchii i nawyków.
 4. Wzrost kompetencji zawodowych Uczniów Gimnazjów poprzez program przygotowania uczniów szkół gimnazjalnych do wyboru ścieżki kształcenia w oparciu o metody konfrontacyjne wykorzystywane przez partnera zagranicznego

 

Działania wdrażane w ramach projektu:

    1. Badania i analizy w zakresie adaptacji nowatorskiego, systemowego modelu pracy z uczniem. 

Zadanie obejmuje: 

  • skonstruowanie pakietu zaleceń i określenie kierunków potencjalnych zmian sprzyjających budowaniu pożądanego klimatu społeczności szkół
  • wizytę studyjną w Niemczech, nadrzędnym celem wizyty jest adaptacja nowatorskiego systemowego modelu pracy z uczniem niedostosowanym społecznie, wizyta studyjna umożliwi przepływ idei, doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie zagadnień będących obiektem zainteresowania Nauczycieli, Ekspertów z Polski i Niemiec pracujących w podobnych obszarach edukacji i doskonalenia zawodowego

    2. Program szkoleń/warsztatów dla kadry dydaktycznej szkół w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego:

  • Budowanie klimatu społecznego szkoły.
  • Metodyka twórczej resocjalizacji.
  • Style kierowania w procesie kształcenia uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
  • Trening umiejętności interpersonalnych.
  • Profilaktyka i terapia uzależnień.
  • Edukacja olimpijska i idea fair play jako element wspomagający proces resocjalizacyjny.
  • Wychowawcza rola sportu dzieci i młodzieży.
  • Aktywność fizyczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

    3. Szkolne Ośrodki Karier - program przygotowania Uczniów Szkół Gimnazjalnych do wyboru ścieżki kształcenia ponadgimnazjalnego i preorientacji zawodowej.

Zadanie obejmuje:

  • zajęcia praktyczno?zawodowe z uprawnieniami do wykonywania zawodu ratownik wodny, kucharz, kelner-zainicjowanie działalności 5SZoK-ów na terenie szkół objętych projektem - 2 wycieczki edukacyjno-zawodowe

    4. Program readaptacji społeczno-edukacyjnej -wspomagający rozwój i wyrównujący szanse życiowe.

Zadanie obejmuje:

  • zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne: muzykoterapia, komunikacja interpersonalna, indywidualne wsparcie psychologa-cykl zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ?zespołowych: matematyka, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. polski - zajęcia wzmacniające rozwój indywidualny i budujące motywację do nauki: m.in. szybkie czytanie, twórcza resocjalizacja -kurs pływania program Samodoskonalenia Survival

     5. Międzynarodowe sympozjum.

     6. Publikacje - upowszechnianie rezultatów projektu.

 

 

   Organizatorzy   


Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

www.jugendhaus.net

 


Uniwersytet Łódzki

www.uni.lodz.pl

 


Człowiek- najlepsza inwestycja.

 


Wydział Nauk o Wychowaniu

www.wnow.uni.lodz.pl

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, przeczytaj Politykę Prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.